วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แจ้งผลการหลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.32
 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พย. 55 เวลา 11.00 น.

     โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
     โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
     โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
     โรงเรียนกลันทาพิทยาคม  ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
      -  โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่  หมายเหตุ  ส่งแผ่นที่ บพ. แล้ว
      -   โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม   ข้อมูลที่ส่งมาไม่พบข้อมูลนักเรียน (จำนวนเป็น 0)

โรงเรียนต่อไปนี้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข ตามไฟล์ pdf

ข้อมูลนักเรียน
     พระครูพิทยาคม
     สองห้องพิทยาคม
     ชุมแสงพิทยาคม
     ประโคนชัยพิทยาคม
     บ้านกรวดวิทยาคาร,
     ห้วยราชพิทยาคม
     นางรอง,
     เมืองโพธิ์ชัยพิทยา
     หนองหงษ์พิทยาคม
     ไทยเจริญวิทยา
     ตูมใหญ่วิทยา
     ร่อนทองพิทยาคม

ข้อมูลครู
     พระครูพิทยาคม
     ชุมแสงพิทยาคม
     ประโคนชัยพิทยาคม
     เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
     นางรอง, 
     สิงหวิทยา
     หนองหงษ์พิทยาคม
     กู่สวนแตงพิทยาคม


     ข้อมูลครูผิดพลาด        ข้อมูลนักเรียนผิดพลาด

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี ปีการศึกษา 2555


การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา
1.      1.   โปรแกรมที่ใช้ส่งออก
โปรแกรม Student2551 V2B2.1  Update วันที่ 14 พย. 55  ดาวส์โหลดที่ http://gpa32.blogspot.com    หรือ http://gpa.moe.go.th
ระบบงานข้อมูลพื้นฐาน เมนู 1->9->2 ข้อมูลกลางปี 15 พย.
2.      2.   ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนทุกระดับ
2.1 จำนวนตัวตนนักเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยเฉพาะเลข 13 หลัก วันเดือนปีเกิด บิดามารดา
2.2  ข้อมูลผลการเรียนให้เป็นปัจจุบัน
3.      3.   ช่องทางการส่ง
สำเนาจาก C:\Student2551\SC1031203001_2555_2  ลงแผ่นซีดีข้อมูล ส่งที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม หรือ  ส่งข้อมูลทาง ftp.gpa.krasang.ac.th รายละเอียดตามคู่มือ

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การส่ง GPA 5 ภาคเรียน

แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน 2555 ด่วน
1.  สวายจีกพิทยาคม
2.  ชุมแสงพิทยาคม              หมายเหตุ   ข้อมูลส่งออกไม่ได้ กำลังดำเนินการแก้ไข  เบื้องต้นเรียบร้อย
3.  หนองตาดพิทยาคม         หมายเหตุ   ข้อมูลส่งออกไม่ได้ กำลังดำเนินการแก้ไข
4.  ห้วยหินพิทยาคม
ุ5.  สตึก
6.  ร่อนทองพิทยาคม


แจ้งแก้ไขข้อมูล  09/10/2555 เวลา 14.00 น.

เนื่องจาก ศูนย์ GPA ให้ Download โปรแกรม GPAxMix ใหม่ เมื่่อ 09/10/2555 เวลา 10.00 น. ตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดดังนี้
1.  พระครูวิททยาคม     ปีที่จบเด็กผิด  1.  ขวัญ  จำปาหอม  2.  จุฑามาศ  คำชะนาม  เบื้องต้นเรียบร้อย
2.  แคนดงพิทยาคม      ให้ตรวจสอบกิจกรรม  หน่วยกิตไม่ต้องใส่ ชั่วโมงเวลาเรียนใส่ตามจริง
3.  นาโพธิ์พิทยาคม      คำนวณเกรดเฉลี่ยใหม่ไม่เท่ากัน น่าจะเกิดจากการลงทะเบียนบางวิชาในภาค
เรียน 0
4.  รมย์บุรีย์   วันที่ส่งไม่เป็นปัจจุบัน  เบื้องต้นเรียบร้อยวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2555

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 น.

แล้วดำเนินการ
          1.  แก้ไขข้อมูลทั้งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลครู
          2.  ส่งออกข้อมูลด้วยโปรแกรม Students 2551V2Beta2.1
          3.  ตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยโปรแกรม SchoolMix555  
          4.  ส่งข้อมูลทาง FTP หรือนำส่งที่ห้องวิชาการโรงเรียนบุรีรมย์พิทยาคม โดยด่วน

ด้านล่างเป็นการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.

Download ไฟล์ข้อผิดพลาด ของนักเรียน
แบบตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 น.
ให้คลิกที่รายการหมายเหตุเพื่อดูรายการผิดพลาดลำดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ส่ง
ผลการหลอมรวม
หมายเหตุ
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
1
1031101001
บุรีรัมย์พิทยาคม
/
x
/
ผิด 1 รายการ ซ้ำ 3 รายการ (ยืนยัน)
2
1031101002
ภัทรบพิตร
/
/
x
3
1031101003
บัวหลวงวิทยาคม
/
/
x
4
1031101004
พระครูพิทยาคม
/
x
/
5
1031101005
สองห้องพิทยาคม 
/
/
/
6
1031101006
กนกศิลป์พิทยาคม 
/
/
x
7
1031101007
สวายจีกพิทยาคม
/
/
x
8
1031101008
หนองตาดพิทยาคม
/
x
x
9
1031101009
กลันทาพิทยาคม
x


10
1031110001
ธารทองพิทยาคม
/
x
x
11
1031110002
ลำปลายมาศ
/
/
x
12
1031110003
ตลาดโพธิ์พิทยาคม
/
x
13
1031110004
จตุราษฎร์พิทยาคม
/
/
x
14
1031110005
เมืองแฝกพิทยาคม
/
x
x
15
1031110006
ทะเมนชัยพิทยาคม
/
/
/
16
1031118001
ชำนิพิทยาคม
/
x
/
17
1031121001
รมย์บุรีพิทยาคม
/
/
x
18
1031203001
กระสังพิทยาคม
/
x
/
19
1031203002
ลำดวนพิทยาคม
/
/
x
20
1031203003
สูงเนินพิทยาคม
/
/
/
21
1031203004
ชุมแสงพิทยาคม
/
/
/
22
1031207001
ประโคนชัยพิทยาคม
/
x
x
23
1031207002
บ้านบุวิทยาสรรค์
/
/
/
24
1031207003
ไพศาลพิทยาคม
/
/
/
25
1031207004
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
/
/
/
26
1031207005
แสลงโทนพิทยาคม
/
/
x
27
1031208001
บ้านกรวดวิทยาคาร
/
/
/
28
1031208002
โนนเจริญพิทยาคม
/
x
x
29
1031215001
พลับพลาชัยพิทยาคม
/
/
/
30
1031216001
ห้วยราชพิทยาคม
/
x
x
31
1031304001
นางรอง
/
x
/
32
1031304002
สิงหวิทยาคม
/
/
/
33
1031304003
นางรองพิทยาคม
/
/
/
34
1031304004
ทุ่งแสงทองพิทยาคม
/
/
/
35
1031304005
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
/
/
/
36
1031304006
เหลืองพนาวิทยาคม
/
/
/
37
1031304007
ถนนหักพิทยาคม
/
/
/
38
1031304008
ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
/
/
x
ซ้ำ 3 รายการ ยืนยัน
ซ้ำกับห้วยราช/ละหานทรายรัชดาฯ
39
1031305001
หนองกี่พิทยาคม
/
x
x
40
1031305002
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
/
/
x
41
1031306001
ละหานทรายรัชดาภิเษก
/
x
x
42
1031306002
ร่วมจิตต์วิทยา
/
/
/
43
1031306003
ละหานทรายวิทยา 
/
/
/
44
1031306004
ตาจงพิทยาสรรค์
/
/
x
45
1031312001
ไทยเจริญวิทยา
/
/
/
46
1031312002
ปะคำพิทยาคม
/
/
/
47
1031314001
หนองหงส์พิทยาคม
/
/
x
48
1031314002
ห้วยหินพิทยาคม
/
/
/
49
1031317001
โนนสุวรรณพิทยาคม
/
/
/
50
1031317002
สามัคคีพิทยาคม
/
/
/
51
1031320001
ร่มเกล้า
x


52
1031323001
พนมรุ้ง
/
/
/
53
1031402001
คูเมืองวิทยาคม
/
x
x
54
1031402002
ตูมใหญ่วิทยา
/
/
x
55
1031402003
มัธยมพรสำราญ
/
x
x
56
1031409001
พุทไธสง
/
x
x
57
1031411001
สตึก
x
x
x
นักเรียน 38 รายการ
58
1031411002
เมืองแกพิทยาคม
/
/
x
59
1031411003
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
x
x
x
60
1031411004
สะแกพิทยาคม
/
/
x
61
1031411005
ร่อนทองพิทยาคม 
/
x
x
62
1031411006
สมเสม็ดวิทยา
/
/
x
63
1031413001
นาโพธิ์พิทยาคม
/
/
/
64
1031413002
อุดมอักษรพิทยาคม
/
/
/
65
1031419001
กู่สวนแตงพิทยาคม
/
x
x
66
1031422001
แคนดงพิทยาคม
/
x
x
67
1031422002
ดงพลองพิทยาคม 
/
/
/

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องการส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่องการส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2555
         1.  ให้โรงเรียน Download โปรแกรม Student 2555 V2 เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูล
         2.  Dowload โปรแกรม SchoolMix 2555 ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 แล้วทำการตรวจสอบข้อมูล ด้วยโปรแกรม SchoolMix
         3.  ส่งข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อหลอมรวม โดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2555

  แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555
  โปรแกรม Students2551V2B2 (update 20 มิถุนายน 2555)
  ขั้นตอนการตรวจสอบและส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี 2555 


    ศน.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนแล้วให้ตรวจสอบหนังสือกับทางงานธุรการ หรือ e-office

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) ปีการศึกษา 2555 และฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด
         ศูนย์ GPA สพฐ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) ปีการศึกษา 2555 และฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดสามารถ Download ดังนี้
         1.  แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555
         2.  โปรแกรม Students2551V2B2 (update 20 มิถุนายน 2555)
         3.  คู่มือโปรแกรมStudents2551V2B2วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ส่งข้อมูลนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น และผลสัมฤทธิ์ปลายปี 2554

ตอนนี้โปรแกรม Student 2551 V2 สามารถ Download ได้แล้ว
Students2551V2B1Setup
ให้ทุกโรงเรียน Download โปรแกรม และส่งข้อมูล ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 255503/06/2555

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์สิ้นปีการศึกษา 2554

ขั้นตอนการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์สิ้นปีการศึกษา 2554

โปรแกรมรอ Download จาก ศูนย์ GPA  http://gpa.moe.go.th
1.โปรแกรม Students'2551 V2.Beta 1 > ระบบงานทะเบียนนักเรียน 
2.เมนูที่ 1 > 1 เปลี่ยนระดับชั้น เป็น ม.6 ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 (ถ้ากำหนดไม่ถูกต้องจะไม่ปรากฏเมนูที่ 1>2>2 ให้เลือก)
3.เมนูที่ 1>2>2 ข้อมูลรวมโรงเรียน 54 
4.หน้าจอส่งข้อมูลรวมโรงเรียน > คลิกปุ่มตรวจสอบจำนวน โปรแกรมจะแสดงจำนวนครูและนักเรียน ( ปุ่มสร้างฐานข้อมูลจะปรากฏขึ้น ) 
5.> คลิกปุ่มสร้างฐานข้อมูล จะปรากฏปุ่มรูปครู ปุ่มรูปนักเรียน ขึ้น 
6.> คลิกปุ่มสร้างตารางข้อมูลครู ปุ่มรูปนักเรียน 
7.> คลิกปุ่มสร้างตารางข้อมูลนักเรียน อาจใช้เวลานานพอสมควร 
8.> คลิกปุ่มนับสถิติครู 
9.> คลิกปุ่มนับสถิตินักเรียน 
10.> สำเนาฐานข้อมูล ส่งจังหวัด หรือ ส่ง สพม. ฐานข้อมูลที่จะส่งอยู่ใน C:\Student2551\SendTo ชื่อ dbXXXXXXXXXX_2554_2.accdb หมายเหตุ XXXXXXXXXX หมายถึงรหัสโรงเรียน

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์สิ้นปีการศึกษา 2554 และจบไม่พร้อมรุ่นปีการศึกษา 2554

เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศตรงตามการนำไปใช้งานจริง จึงมีความจำเป็นต้องปรับโปรแกรม Students’2551 เฉพาะส่วนการส่งข้อมูลออกเท่านั้น ซึ่งขณะนี้อาจารย์อัมพร ชมเด็จ กำลังให้ทีมทำงานตรวจสอบความถูกต้อง คาดว่าจะให้ Download ได้ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555

> สำหรับโรงเรียนขอให้จัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด คือ ปีการศึกษา 2554 ม1,2 ,3,4, 5,6 (ม.3ม.6 น่าจะสมบูรณ์เพราะจบไปแล้ว) โดยเฉพาะ ม.3 ขอให้บันทึกคะแนน O-NET ด้วย

> สำหรับปีการศึกษา 2555 ให้บันทึกข้อมูล ม.1 ม.4 ในโปรแกรม Freshy5 เพื่อเตรียมโอนเข้า Students’2551 ไปรวมกับ ม.2 ,3, 5,6 ก็พร้อมที่จะส่งข้อมูลครั้งที่ 1 ต้นปีการศึกษา 2555 ( 10 มิถุนายน )

จบไม่พร้อมรุ่นปีการศึกษา 2554 ม.6
           ส่วนนี้โปรแกรมไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถส่งข้อมูลได้เป็นปกติ ขอเน้นให้โรงเรียนส่งให้ครบถ้วนเพราะเป็นการส่งข้อมูลปีการศึกษา 2554 ครั้งสุดท้าย ซึ่งจบภายในวันที่ 15 พ.ค. 2555 ถ้าจบตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ค. 2555 เป็นต้นไปจะถือเป็นการจบ ปีการศึกษา 2555 (นักเรียนอาจจะเสียสิทธิ์ในการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2555 ….จบปีการศึกษา 2555 จะเรียนต่อปีการศึกษา 2555ได้ไง… )

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

แจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนที่ไปสมัคร Admissions ไม่มีข้อมูล GPA

ด่วนที่สุด นักเรียนที่ไปสมัคร Admissions ไม่มีข้อมูล GPA
    แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ ตรวจรายชื่อนักเรียนที่ไปสมัคร Admissions แล้วไม่พบในฐานข้อมูล GPA
    1.  บุรีรัมย์พิทยาคม

    2.  ภัทรบพิตร
    3.  ประโคนชัยพิทยาคม
    4.  นางรอง
    5.  สตึก

   1. กรณีจบการศึกษา (จบภายในวันที่ 20 เมษายน 2555) ให้โรงเรียนส่งข้อมูล GPA
เป็นแบบ จบไม่พร้อมรุ่น
        - หลักสูตร 44 ส่งด้วยโปรแกรม Students2544 V 2.4 ที่งานทะเบียน > 1.แฟ่มข้อมูล >
          2.ส่งออกข้อมูล > 3.Gpax จบไม่พร้อมรุ่น
        - หลักสูตร 51 ส่งด้วยโปรแกรม Students2551 V 1.1 ที่งานทะเบียน > 1.แฟ้มข้อมูล >
          2.ส่งออกข้อมูล > 1.ข้อมูลผลการเรียน(Gpax) > 3.ครั้งที่ 3 (จบไม่พร้อมรุ่น)
        ***** นำไฟล์ที่ได้มา zip แล้วส่งมาที่ mail : gpax55@gmail.com
               ภายในวันที่ 28 เมษายน 2555 และให้ทำหนังสือยืนยันการจบหลักสูตร


    2. กรณียังไม่จบการศึกษา ให้โรงเรียนตรวจสอบแล้วทำหนังสือราชการยืนยันว่านักเรียน
ยังไม่จบการศึกษา แล้ว Fax มาที่ 0-2628-5089>>>ข้อมูลรายชื่อนักเรียนตรวจสอบ 
>>> ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือราชการ 

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

การตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2544

การตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน หลักสูตร 2551 (Update 4/4/2555 เวลา 12.00 น.)
          การตรวจสอบข้อมูล GPA  6 ภาคเรียน หลักสูตร 2544 หลักสูตร 2551 ในระดับ สพม. ในเบื้องต้นข้อมูลทุกโรงเรียนดี ขั้นตอนต่อไปรอตรวจสอบจาก ศูนย์ GPA  สพฐ.
          ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ GPA ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลและแก้ไขข้อมูลอย่างทันท่วงที ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้ตามกำหนดเวลา
         

                                                                                                        งาน GPA สพม.32

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผลการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร 2544

ผลการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร 2544

แจ้งโรงเรียน หลักสูตร 2544 การตรวจสอบเบื้องต้นระดับจังหวัด ข้อมูลดี รอการตรวจสอบจาก สพฐ.

รหัส ชื่อโรงเรียน ผลการหลอม จำนวนนักเรียน ข้อผิดพลาด หมายเหตุ หลักสูตร
1031101003 บัวหลวงวิทยาคม OK 145 - นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031101004 พระครูพิทยาคม OK 126 - 2544
1031101005 สองห้องพิทยาคม OK 28 2544
1031101006 กนกศิลป์พิทยาคม OK 59 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031101007 สวายจีกพิทยาคม OK 48 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031101008 หนองตาดพิทยาคม OK 11 2544
1031101009 กลันทาพิทยาคม OK 19 2544
1031110003 ตลาดโพธิ์พิทยาคม OK 61
มีนักเรียนจบ เพิ่ม 3 คน 2544
1031110004 จตุราษฎร์พิทยาคม OK 43 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031110005 เมืองแฝกพิทยาคม OK 16 2544
1031110006 ทะเมนชัยพิทยาคม OK 25
2544
1031118001 ชำนิพิทยาคม OK 24 2544
1031203004 ชุมแสงพิทยาคม OK 44 นักเรียนไม่มี O-Net 7 ระเบียน 2544
1031207002 บ้านบุวิทยาสรรค์ OK 54 2544
1031207003 ไพศาลพิทยาคม OK 65 2544
1031207004 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ OK 281 2544
1031208002 โนนเจริญพิทยาคม OK 72 2544
1031215001 พลับพลาชัยพิทยาคม OK 136 นักเรียนไม่มี O-Net 6 ระเบียน 2544
1031304001 นางรอง OK 409 2544
1031304002 สิงหวิทยาคม OK 123 นักเรียนไม่มี O-Net 7 ระเบียน 2544
1031304003 นางรองพิทยาคม OK 128 นักเรียนไม่มี O-Net 4 ระเบียน 2544
1031304005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ OK 78 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031304006 เหลืองพนา OK 25 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031304007 ถนนหักพิทยาคม OK 59 2544
1031305002 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม OK 46 2544
1031306001 ละหานทรายรัชดาภิเษก OK 5 นักเรียนตกค้าง ปี 2553
นักเรียนไม่มี O-Net 5 ระเบียน
2544
1031306002 ร่วมจิตต์วิทยา OK 29 ชื่อ-สกุล มี ณ 1 คน
นักเรียนไม่มี O-Net 5 ระเบียน
2544
1031306003 ละหานทรายวิทยา OK
2544
1031306004 ตาจงพิทยาสรรพ์ OK 26 2544
1031312001 ไทยเจริญพิทยาคม OK 78 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031312002 ปะคำพิทยาคม OK 25 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031317002 สามัคคีพิทยาคม OK 16
นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031320001 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ OK 84 2544
1031323001 พนมรุ้ง OK 94 2544
1031402002 ตูมใหญ่วิทยา OK 67 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031411001 สตึก OK 349 นักเรียนไม่มี O-Net 7 ระเบียน 2544
1031411002 เมืองแกพิทยาคม OK 150 2544
1031411005 ร่อนทองพิทยาคม OK 36 นักเรียนไม่มี O-Net 3 ระเบียน 2544
1031411006 สมเสม็ดวิทยา OK 13 2544
1031413002 อุดมอักษรพิทยาคม OK 117 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031419001 กู่สวนแตงพิทยาคม OK 121 นักเรียนไม่มี O-Net 5 ระเบียน 2544
1031422001 แคนดงพิทยาคม OK 125 2544
1031422002 ดงพลองพิทยาคม OK 16 2544

สำหรับโรงเรียนที่ มีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข ให้ดำเนินการ ส่งข้อมูล FTP หรือ Email มาที่ Suriyan.k@gmail.com ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 น.
*** ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ GPA ทุกท่านที่ให้ความรวมมือเป็นอย่างดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-841-4925