วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) ปีการศึกษา 2555 และฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด
         ศูนย์ GPA สพฐ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) ปีการศึกษา 2555 และฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดสามารถ Download ดังนี้
         1.  แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555
         2.  โปรแกรม Students2551V2B2 (update 20 มิถุนายน 2555)
         3.  คู่มือโปรแกรมStudents2551V2B2