วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แจ้งโรงเรียนในสังกัดแก้ไขข้อมูล / ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2556 ด่วน

ตามที่ สพม.32 แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลผลสัฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2556 นั้น ขณะนี้มีหลายโรงเรียนยังไม่ดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าว (ส่งแล้วไฟล์เสีย) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการหลอมรวมข้อมุลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้ 

จึงแจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ดำเนินการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2556 ด่วน
ภายในวันที่ สิงหาคม 2556


1.  โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
11.  โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
2.  โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
12.  โรงเรียนไทยเจริญวิทยา
3.  โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
13.  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
4.  โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
14.  โรงเรียนร่มเกล้า
5.  โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม
15.  โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
6.  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
16.  โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
7.  โรงเรียนบ้านบุพิทยาสรรพ์
17.  โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
8.  โรงเรียนนางรอง
18.  โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
9.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง

10.  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์สิ้นปีการศึกษา 2555 

1.  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

2.  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

3.  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

4.  โรงเรียนพุธไธสง

5.  โรงเรียนเมืองแฝก

12.  โรงเรียนไทยเจริญวิทยา
หลังจากแก้ไขข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี 2556 ถูกต้องแล้วให้ทุกโรงเรียนส่งผลสัมฤทธิ์สิ้นปี 2555 อีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลเดิมที่ส่งมา (สิ้นปี 2555) ก็ผิด

แบบตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556  เวลา 20.00 น.
 ให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลตามรายการผิดพลาดดังนี้
Downloads รายการข้อมูลผิดพลาด 1.  ข้อมูลนักเรียนผิดพลาด  2.  ข้อมูลครูผิดพลาด

สำหรับเลขประชาชนของนักเรียนต่างด้าว (ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน) / ครูต่างชาติ ให้ใส่เลข ทั้ง 13 หลัก
  ลำดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ส่ง
ผลการหลอมรวม
ครู
นักเรียน
1
1031101001
บุรีรัมย์พิทยาคม
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
2
1031101002
ภัทรบพิตร
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
3
1031101003
บัวหลวงวิทยาคม
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
4
1031101004
พระครูพิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
5
1031101005
สองห้องพิทยาคม 
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
6
1031101006
กนกศิลป์พิทยาคม 
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
7
1031101007
สวายจีกพิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
8
1031101008
หนองตาดพิทยาคม
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
9
1031101009
กลันทาพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
10
1031110001
ธารทองพิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
11
1031110002
ลำปลายมาศ
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
12
1031110003
ตลาดโพธิ์พิทยาคม
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
13
1031110004
จตุราษฎร์พิทยาคม
/
ถูกต้อง
ถูกต้อง
14
1031110005
เมืองแฝกพิทยาคม
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
15
1031110006
ทะเมนชัยพิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
16
1031118001
ชำนิพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
17
1031121001
รมย์บุรีพิทยาคม
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
18
1031203001
กระสังพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ถูกต้อง
19
1031203002
ลำดวนพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
20
1031203003
สูงเนินพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ถูกต้อง
21
1031203004
ชุมแสงพิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
22
1031207001
ประโคนชัยพิทยาคม
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
23
1031207002
บ้านบุวิทยาสรรค์
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
24
1031207003
ไพศาลพิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
25
1031207004
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
26
1031207005
แสลงโทนพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
27
1031208001
บ้านกรวดวิทยาคาร
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
28
1031208002
โนนเจริญพิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
29
1031215001
พลับพลาชัยพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
30
1031216001
ห้วยราชพิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
31
1031304001
นางรอง
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
32
1031304002
สิงหวิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
33
1031304003
นางรองพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
34
1031304004
ทุ่งแสงทองพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
35
1031304005
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
36
1031304006
เหลืองพนาวิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
37
1031304007
ถนนหักพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
38
1031304008
ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
39
1031305001
หนองกี่พิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
40
1031305002
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
41
1031306001
ละหานทรายรัชดาภิเษก
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
42
1031306002
ร่วมจิตต์วิทยา
/
ถูกต้อง
ถูกต้อง
43
1031306003
ละหานทรายวิทยา 
/
ถูกต้อง
ถูกต้อง
44
1031306004
ตาจงพิทยาสรรค์
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
45
1031312001
ไทยเจริญวิทยา
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
46
1031312002
ปะคำพิทยาคม
/
ผิดพลาด
ถูกต้อง
47
1031314001
หนองหงส์พิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
48
1031314002
ห้วยหินพิทยาคม
/
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
49
1031317001
โนนสุวรรณพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ถูกต้อง
50
1031317002
สามัคคีพิทยาคม
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
51
1031320001
ร่มเกล้า
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
52
1031323001
พนมรุ้ง
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
53
1031402001
คูเมืองวิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
54
1031402002
ตูมใหญ่วิทยา
/
ผิดพลาด
ถูกต้อง
55
1031402003
มัธยมพรสำราญ
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
56
1031409001
พุทไธสง
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
57
1031411001
สตึก
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
58
1031411002
เมืองแกพิทยาคม
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
59
1031411003
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
/
ผิดพลาด
ถูกต้อง
60
1031411004
สะแกพิทยาคม
/
ถูกต้อง
ถูกต้อง
61
1031411005
ร่อนทองพิทยาคม 
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
62
1031411006
สมเสม็ดวิทยา
/
ถูกต้อง
ผิดพลาด
63
1031413001
นาโพธิ์พิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
64
1031413002
อุดมอักษรพิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
65
1031419001
กู่สวนแตงพิทยาคม
/
ผิดพลาด
ผิดพลาด
66
1031422001
แคนดงพิทยาคม
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้
67
1031422002
ดงพลองพิทยาคม 
x
ยังไม่ส่ง ไฟล์ผิด อ่านไฟล์ไม่ได้