วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แจ้งผลการหลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.32
 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พย. 55 เวลา 11.00 น.

     โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
     โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
     โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
     โรงเรียนกลันทาพิทยาคม  ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
      -  โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่  หมายเหตุ  ส่งแผ่นที่ บพ. แล้ว
      -   โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม   ข้อมูลที่ส่งมาไม่พบข้อมูลนักเรียน (จำนวนเป็น 0)

โรงเรียนต่อไปนี้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข ตามไฟล์ pdf

ข้อมูลนักเรียน
     พระครูพิทยาคม
     สองห้องพิทยาคม
     ชุมแสงพิทยาคม
     ประโคนชัยพิทยาคม
     บ้านกรวดวิทยาคาร,
     ห้วยราชพิทยาคม
     นางรอง,
     เมืองโพธิ์ชัยพิทยา
     หนองหงษ์พิทยาคม
     ไทยเจริญวิทยา
     ตูมใหญ่วิทยา
     ร่อนทองพิทยาคม

ข้อมูลครู
     พระครูพิทยาคม
     ชุมแสงพิทยาคม
     ประโคนชัยพิทยาคม
     เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
     นางรอง, 
     สิงหวิทยา
     หนองหงษ์พิทยาคม
     กู่สวนแตงพิทยาคม


     ข้อมูลครูผิดพลาด        ข้อมูลนักเรียนผิดพลาด

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี ปีการศึกษา 2555


การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา
1.      1.   โปรแกรมที่ใช้ส่งออก
โปรแกรม Student2551 V2B2.1  Update วันที่ 14 พย. 55  ดาวส์โหลดที่ http://gpa32.blogspot.com    หรือ http://gpa.moe.go.th
ระบบงานข้อมูลพื้นฐาน เมนู 1->9->2 ข้อมูลกลางปี 15 พย.
2.      2.   ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนทุกระดับ
2.1 จำนวนตัวตนนักเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยเฉพาะเลข 13 หลัก วันเดือนปีเกิด บิดามารดา
2.2  ข้อมูลผลการเรียนให้เป็นปัจจุบัน
3.      3.   ช่องทางการส่ง
สำเนาจาก C:\Student2551\SC1031203001_2555_2  ลงแผ่นซีดีข้อมูล ส่งที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม หรือ  ส่งข้อมูลทาง ftp.gpa.krasang.ac.th รายละเอียดตามคู่มือ