วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การส่ง GPA 5 ภาคเรียน

แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน 2555 ด่วน
1.  สวายจีกพิทยาคม
2.  ชุมแสงพิทยาคม              หมายเหตุ   ข้อมูลส่งออกไม่ได้ กำลังดำเนินการแก้ไข  เบื้องต้นเรียบร้อย
3.  หนองตาดพิทยาคม         หมายเหตุ   ข้อมูลส่งออกไม่ได้ กำลังดำเนินการแก้ไข
4.  ห้วยหินพิทยาคม
ุ5.  สตึก
6.  ร่อนทองพิทยาคม


แจ้งแก้ไขข้อมูล  09/10/2555 เวลา 14.00 น.

เนื่องจาก ศูนย์ GPA ให้ Download โปรแกรม GPAxMix ใหม่ เมื่่อ 09/10/2555 เวลา 10.00 น. ตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดดังนี้
1.  พระครูวิททยาคม     ปีที่จบเด็กผิด  1.  ขวัญ  จำปาหอม  2.  จุฑามาศ  คำชะนาม  เบื้องต้นเรียบร้อย
2.  แคนดงพิทยาคม      ให้ตรวจสอบกิจกรรม  หน่วยกิตไม่ต้องใส่ ชั่วโมงเวลาเรียนใส่ตามจริง
3.  นาโพธิ์พิทยาคม      คำนวณเกรดเฉลี่ยใหม่ไม่เท่ากัน น่าจะเกิดจากการลงทะเบียนบางวิชาในภาค
เรียน 0
4.  รมย์บุรีย์   วันที่ส่งไม่เป็นปัจจุบัน  เบื้องต้นเรียบร้อย