วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2554

เรียน เจ้าหน้ที่ GPA ลำปลายมาศ
          นักเรียนเลขประจำตัวซ้ำ 3 ราย ให้ตรวจสอบแก้ไข
1.  19851  อารยา  ทะวะรัมย์  ม.1 ซ้ำ ธารทองพิทยาคม  น่าจะเป็นเด็กย้ายเข้า ให้ลบออก
2.  19864  สิรภพ  รแสูงเนิน  ม.1   ซ้ำกับ 3.  20057  ณัฐพงษ์  สุขทวี  ม.1 
         


ดาวโหลดรายละเอียดการหลอมรวม  ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2554  เวลา 18.00 น. 

ดาวโหลดรายละเอียดการหลอมรวม  ข้อมูล ณ วันที่ 25/11/2554  เวลา 08.00 น. 

ดาวโหลดรายละเอียดการหลอมรวม  ข้อมูล ณ วันที่ 24/11/2554  เวลา 10.00 น.  (จะดำเนินการหลอมรวมครั้งต่อไปเวลา 15.00 น.)

วันที่ 24/11/2554  เวลา 15.00 น. 
1.  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ไฟล์ที่ท่าน upload ขึ้นมา ในโฟล์เดอร์ dc1031101003_2554_2 ไม่มีไฟล์ฐานข้อมูล (วันที่ 24/11/2554 เวลา 15.30 น.)

ขอขอบคุณ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ผลการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2554

            ตามที่ศูนย์ GPA สพม.32 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี ปีการศึกษา 2554 เรียบร้อยแล้วนั้น มีข้อมูลนักเรียนและครูผิดพลาด หมายเลขประชาชนผิด และซ้ำ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาแล้วดำเนินแก้ไขข้อผิดพลาด ทั้งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลครู แล้วนำส่งข้อมูลทั้งต้นปีการศึกษาและกลางปีการศึกษา โดยด่วน
1.    ทาง ftp.krasang.ac.th
2.    หรือนำส่งด้วยตนเองที่ ครูสุริยันต์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม
                                    ครูภาณุวัชร  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม


ไฟล์ที่แนบมา
รายการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.00 น.
รายการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.00 น.

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554

ตามแผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2554 กำหนดให้โรงเรียนทำการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554 จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ GPA ทุกโรงเรียน ดำเนินการ
    1. ตรวจสอบแก้ไขแล้วส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษาทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554
    2. ตรวจสอบแก้ไขแล้วส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2554 (สำหรับโรงเรียนที่มีปัญหา)
    3. ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554
    4. เจ้าหน้าที่ GPA ของโรงเรียนนำฐานข้อมูล BasicSchool เข้าประชุมพร้อมกันใน
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เวลา 08.30-16.30 น. (เพื่อให้ภาระงานเสร็จสิ้นตามกำหนดโปรดให้เจ้าหน้าที่มาตรงตามเวลา)

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรม Student2551 V1B8

  โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน(Students2551) เป็นโปรแกรมสำหรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
โปรแกรม Students2551 V.1 Beta 8 รายการปรับปรุง                          
1. ใช้สำหรับส่ง GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน-2551 โรงเรียนส่ง เขตพื้นที่ฯ วันที่ 17 ต.ค. 2554
2. รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ http://amporn.wikispaces.com/
Downloads Students2551V1B8

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กำหนดโรงเรียนส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.32
      ให้โรงเรียน ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 ที่ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.32
เอกสารประกอบการประชุม GPA 5 ภาคเรียน 2554


วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คู่มือการจัดทำปพ.5 ด้วยโปรแกรม Bookmark

คู่มือการจัดทำปพ.5 ด้วยโปรแกรม Bookmark

โปรแกรม Bookmark เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดทำเอกสาร  ปพ.5 ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถช่วยลดภาระครูผู้สอนในการจัดทำเอกสาร โดยสามารถบันทึกข้อมูลการมาเรียน คำนวณผลรวมคะแนนแต่ละหน่วย คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค  ประเมินระดับผลการเรียน คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนฯ ช่วยลดความผิดพลาดในการรวมคะแนน อีกทั้งยังสามารถสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศสำหรับครูผู้สอนออกเป็นแผนภูมิได้

Download คู่มือการใช้โปรแกรม Bookmarks’ 2551 STEP BY STEP
Download ขั้นตอนการพิมพ์สมุด ปพ.5 จาก Bookmark ส่งงานวิชาการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Bookmarks’ 2551 เล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคะแนนในสมุด ปพ.5 ของครูผู้สอนสำหรับโรงเรียนกระสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน หากท่านมีข้อสอบถาม เสนอแนะและปัญหาต่าง ๆ  สามารถส่ง e-mail มาที่ Suriyan.k@gmail.com
********************************************
ขอขอบคุณ ครูอัมพร ชมเด็จ ผู้พัฒนาโปรแกรม Students’2551 และโปรแกรมสนับสนุน
พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรของศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR ทุกท่าน