วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2555

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 น.

แล้วดำเนินการ
          1.  แก้ไขข้อมูลทั้งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลครู
          2.  ส่งออกข้อมูลด้วยโปรแกรม Students 2551V2Beta2.1
          3.  ตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยโปรแกรม SchoolMix555  
          4.  ส่งข้อมูลทาง FTP หรือนำส่งที่ห้องวิชาการโรงเรียนบุรีรมย์พิทยาคม โดยด่วน

ด้านล่างเป็นการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.

Download ไฟล์ข้อผิดพลาด ของนักเรียน
แบบตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 น.
ให้คลิกที่รายการหมายเหตุเพื่อดูรายการผิดพลาดลำดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ส่ง
ผลการหลอมรวม
หมายเหตุ
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
1
1031101001
บุรีรัมย์พิทยาคม
/
x
/
ผิด 1 รายการ ซ้ำ 3 รายการ (ยืนยัน)
2
1031101002
ภัทรบพิตร
/
/
x
3
1031101003
บัวหลวงวิทยาคม
/
/
x
4
1031101004
พระครูพิทยาคม
/
x
/
5
1031101005
สองห้องพิทยาคม 
/
/
/
6
1031101006
กนกศิลป์พิทยาคม 
/
/
x
7
1031101007
สวายจีกพิทยาคม
/
/
x
8
1031101008
หนองตาดพิทยาคม
/
x
x
9
1031101009
กลันทาพิทยาคม
x


10
1031110001
ธารทองพิทยาคม
/
x
x
11
1031110002
ลำปลายมาศ
/
/
x
12
1031110003
ตลาดโพธิ์พิทยาคม
/
x
13
1031110004
จตุราษฎร์พิทยาคม
/
/
x
14
1031110005
เมืองแฝกพิทยาคม
/
x
x
15
1031110006
ทะเมนชัยพิทยาคม
/
/
/
16
1031118001
ชำนิพิทยาคม
/
x
/
17
1031121001
รมย์บุรีพิทยาคม
/
/
x
18
1031203001
กระสังพิทยาคม
/
x
/
19
1031203002
ลำดวนพิทยาคม
/
/
x
20
1031203003
สูงเนินพิทยาคม
/
/
/
21
1031203004
ชุมแสงพิทยาคม
/
/
/
22
1031207001
ประโคนชัยพิทยาคม
/
x
x
23
1031207002
บ้านบุวิทยาสรรค์
/
/
/
24
1031207003
ไพศาลพิทยาคม
/
/
/
25
1031207004
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
/
/
/
26
1031207005
แสลงโทนพิทยาคม
/
/
x
27
1031208001
บ้านกรวดวิทยาคาร
/
/
/
28
1031208002
โนนเจริญพิทยาคม
/
x
x
29
1031215001
พลับพลาชัยพิทยาคม
/
/
/
30
1031216001
ห้วยราชพิทยาคม
/
x
x
31
1031304001
นางรอง
/
x
/
32
1031304002
สิงหวิทยาคม
/
/
/
33
1031304003
นางรองพิทยาคม
/
/
/
34
1031304004
ทุ่งแสงทองพิทยาคม
/
/
/
35
1031304005
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
/
/
/
36
1031304006
เหลืองพนาวิทยาคม
/
/
/
37
1031304007
ถนนหักพิทยาคม
/
/
/
38
1031304008
ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
/
/
x
ซ้ำ 3 รายการ ยืนยัน
ซ้ำกับห้วยราช/ละหานทรายรัชดาฯ
39
1031305001
หนองกี่พิทยาคม
/
x
x
40
1031305002
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
/
/
x
41
1031306001
ละหานทรายรัชดาภิเษก
/
x
x
42
1031306002
ร่วมจิตต์วิทยา
/
/
/
43
1031306003
ละหานทรายวิทยา 
/
/
/
44
1031306004
ตาจงพิทยาสรรค์
/
/
x
45
1031312001
ไทยเจริญวิทยา
/
/
/
46
1031312002
ปะคำพิทยาคม
/
/
/
47
1031314001
หนองหงส์พิทยาคม
/
/
x
48
1031314002
ห้วยหินพิทยาคม
/
/
/
49
1031317001
โนนสุวรรณพิทยาคม
/
/
/
50
1031317002
สามัคคีพิทยาคม
/
/
/
51
1031320001
ร่มเกล้า
x


52
1031323001
พนมรุ้ง
/
/
/
53
1031402001
คูเมืองวิทยาคม
/
x
x
54
1031402002
ตูมใหญ่วิทยา
/
/
x
55
1031402003
มัธยมพรสำราญ
/
x
x
56
1031409001
พุทไธสง
/
x
x
57
1031411001
สตึก
x
x
x
นักเรียน 38 รายการ
58
1031411002
เมืองแกพิทยาคม
/
/
x
59
1031411003
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
x
x
x
60
1031411004
สะแกพิทยาคม
/
/
x
61
1031411005
ร่อนทองพิทยาคม 
/
x
x
62
1031411006
สมเสม็ดวิทยา
/
/
x
63
1031413001
นาโพธิ์พิทยาคม
/
/
/
64
1031413002
อุดมอักษรพิทยาคม
/
/
/
65
1031419001
กู่สวนแตงพิทยาคม
/
x
x
66
1031422001
แคนดงพิทยาคม
/
x
x
67
1031422002
ดงพลองพิทยาคม 
/
/
/

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องการส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่องการส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2555
         1.  ให้โรงเรียน Download โปรแกรม Student 2555 V2 เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูล
         2.  Dowload โปรแกรม SchoolMix 2555 ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 แล้วทำการตรวจสอบข้อมูล ด้วยโปรแกรม SchoolMix
         3.  ส่งข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อหลอมรวม โดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2555

  แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555
  โปรแกรม Students2551V2B2 (update 20 มิถุนายน 2555)
  ขั้นตอนการตรวจสอบและส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี 2555 


    ศน.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนแล้วให้ตรวจสอบหนังสือกับทางงานธุรการ หรือ e-office