วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรม Student2551 V1B8

  โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน(Students2551) เป็นโปรแกรมสำหรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
โปรแกรม Students2551 V.1 Beta 8 รายการปรับปรุง                          
1. ใช้สำหรับส่ง GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน-2551 โรงเรียนส่ง เขตพื้นที่ฯ วันที่ 17 ต.ค. 2554
2. รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ http://amporn.wikispaces.com/
Downloads Students2551V1B8

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กำหนดโรงเรียนส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.32
      ให้โรงเรียน ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 ที่ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.32
เอกสารประกอบการประชุม GPA 5 ภาคเรียน 2554


วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คู่มือการจัดทำปพ.5 ด้วยโปรแกรม Bookmark

คู่มือการจัดทำปพ.5 ด้วยโปรแกรม Bookmark

โปรแกรม Bookmark เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดทำเอกสาร  ปพ.5 ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถช่วยลดภาระครูผู้สอนในการจัดทำเอกสาร โดยสามารถบันทึกข้อมูลการมาเรียน คำนวณผลรวมคะแนนแต่ละหน่วย คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค  ประเมินระดับผลการเรียน คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนฯ ช่วยลดความผิดพลาดในการรวมคะแนน อีกทั้งยังสามารถสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศสำหรับครูผู้สอนออกเป็นแผนภูมิได้

Download คู่มือการใช้โปรแกรม Bookmarks’ 2551 STEP BY STEP
Download ขั้นตอนการพิมพ์สมุด ปพ.5 จาก Bookmark ส่งงานวิชาการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Bookmarks’ 2551 เล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคะแนนในสมุด ปพ.5 ของครูผู้สอนสำหรับโรงเรียนกระสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน หากท่านมีข้อสอบถาม เสนอแนะและปัญหาต่าง ๆ  สามารถส่ง e-mail มาที่ Suriyan.k@gmail.com
********************************************
ขอขอบคุณ ครูอัมพร ชมเด็จ ผู้พัฒนาโปรแกรม Students’2551 และโปรแกรมสนับสนุน
พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรของศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR ทุกท่าน