วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2555

         ขอขอบคุณ คณะครู GPA ทุกท่าน ที่ใ้ห้ความร่วมมือในการส่งข้อมูล GPA  6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 ส่งข้อมูลได้ตามกำหนด ทันเวลา ถูกต้อง (ระดับสพม.)
         ขณะนี้ได้ทำการหลอมรวม และดำเนินการส่งข้อมูลให้ ศูนย์ GPA สพฐ. เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่อไป
==================================================================

ตามที่ให้โรงเรียนในสังกัดส่งข้อมูล GPA 6 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 ศูนย์ GPA สพม.32 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้วนั้น จึงแจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบรายการแก้ไขตามเอกสารไฟล์ด้านล่าง และแก้ไขข้อมูลโดยด่วน ภายในวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2556 มีขั้นตอนดังนี้
          1.  ตรวจสอบข้อผิดพลาด ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 16.30 น.  หากมีข้อสงสัย สอบถาม ครูสุริยันต์
          2.  แก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลทาง FTP / EMail  (Suriyan.k@gmail.com) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 (โทรแจ้งตามเบอร์ข้อ 1 เพื่อจะได้ตรวจสอบอีกครั้ง)
          3.  รอผลการตรวจสอบ / หากมีข้อผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไขและดำเนินการตามข้อ 2
          4.  โรงเรียนที่ไม่มีข้อผิดพลาด รอผลการตรวจสอบในวันที่ 1 เมษายน 2556

และแจ้งให้ทุกโรงเรียนรอผลการตรวจสอบในวันที่ 1 เมษายน 2556

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

ด่วน....แจ้งวันนัดหลอมรวมข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด
          กำหนดส่ง GPA  6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2555  ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
โดยพร้อมเพียงกัน เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุม สพม.32
         ขอบคุณล่วงหน้า ในการส่งข้อมูลพร้อมเพียงกัน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา

ขั้นตอนการส่ง FTP

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

แจ้งโรงเรียนในสังกัด Downloads โปรแกรม Students 2551 ใหม่

แจ้งโรงเรียนในสังกัด Downloads โปรแกรม Students 2551 ใหม่ เพื่อใช้สำหรับส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2555

ให้ทุกโรงเรียนอ่านคู่มือให้ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
โปรแกรมชุดนี้ใช้สำหรับในการพิมพ์เอกสาร ปพ.1 และบันทึกคะแนนโอเน็ต
ดังนั้นให้ทำข้อมูลผลการเรียนใน Student2551V21 ให้แล้วเสร็จก่อน

ไฟล์เอกสาร  ftp://gpa@krasang.ac.th:gpa@ftp.krasang.ac.th/To_Joe/Quick%20Set%20up.pdf
คู่มือ ftp://gpa@krasang.ac.th:gpa@ftp.krasang.ac.th/To_Joe/StepByStep-V21TOV28.pdf
ไฟล์โปรแกรม www.brp.ac.th/downloads/Students2551V28SetUp.rar

แก้ไข Link 15 มีค.56 เวลา 9.20 น.

รายละเอียดอื่นจะแจ้งให้ทราบต่อไป