วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผลการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร 2544

ผลการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร 2544

แจ้งโรงเรียน หลักสูตร 2544 การตรวจสอบเบื้องต้นระดับจังหวัด ข้อมูลดี รอการตรวจสอบจาก สพฐ.

รหัส ชื่อโรงเรียน ผลการหลอม จำนวนนักเรียน ข้อผิดพลาด หมายเหตุ หลักสูตร
1031101003 บัวหลวงวิทยาคม OK 145 - นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031101004 พระครูพิทยาคม OK 126 - 2544
1031101005 สองห้องพิทยาคม OK 28 2544
1031101006 กนกศิลป์พิทยาคม OK 59 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031101007 สวายจีกพิทยาคม OK 48 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031101008 หนองตาดพิทยาคม OK 11 2544
1031101009 กลันทาพิทยาคม OK 19 2544
1031110003 ตลาดโพธิ์พิทยาคม OK 61
มีนักเรียนจบ เพิ่ม 3 คน 2544
1031110004 จตุราษฎร์พิทยาคม OK 43 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031110005 เมืองแฝกพิทยาคม OK 16 2544
1031110006 ทะเมนชัยพิทยาคม OK 25
2544
1031118001 ชำนิพิทยาคม OK 24 2544
1031203004 ชุมแสงพิทยาคม OK 44 นักเรียนไม่มี O-Net 7 ระเบียน 2544
1031207002 บ้านบุวิทยาสรรค์ OK 54 2544
1031207003 ไพศาลพิทยาคม OK 65 2544
1031207004 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ OK 281 2544
1031208002 โนนเจริญพิทยาคม OK 72 2544
1031215001 พลับพลาชัยพิทยาคม OK 136 นักเรียนไม่มี O-Net 6 ระเบียน 2544
1031304001 นางรอง OK 409 2544
1031304002 สิงหวิทยาคม OK 123 นักเรียนไม่มี O-Net 7 ระเบียน 2544
1031304003 นางรองพิทยาคม OK 128 นักเรียนไม่มี O-Net 4 ระเบียน 2544
1031304005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ OK 78 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031304006 เหลืองพนา OK 25 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031304007 ถนนหักพิทยาคม OK 59 2544
1031305002 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม OK 46 2544
1031306001 ละหานทรายรัชดาภิเษก OK 5 นักเรียนตกค้าง ปี 2553
นักเรียนไม่มี O-Net 5 ระเบียน
2544
1031306002 ร่วมจิตต์วิทยา OK 29 ชื่อ-สกุล มี ณ 1 คน
นักเรียนไม่มี O-Net 5 ระเบียน
2544
1031306003 ละหานทรายวิทยา OK
2544
1031306004 ตาจงพิทยาสรรพ์ OK 26 2544
1031312001 ไทยเจริญพิทยาคม OK 78 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031312002 ปะคำพิทยาคม OK 25 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031317002 สามัคคีพิทยาคม OK 16
นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031320001 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ OK 84 2544
1031323001 พนมรุ้ง OK 94 2544
1031402002 ตูมใหญ่วิทยา OK 67 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031411001 สตึก OK 349 นักเรียนไม่มี O-Net 7 ระเบียน 2544
1031411002 เมืองแกพิทยาคม OK 150 2544
1031411005 ร่อนทองพิทยาคม OK 36 นักเรียนไม่มี O-Net 3 ระเบียน 2544
1031411006 สมเสม็ดวิทยา OK 13 2544
1031413002 อุดมอักษรพิทยาคม OK 117 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031419001 กู่สวนแตงพิทยาคม OK 121 นักเรียนไม่มี O-Net 5 ระเบียน 2544
1031422001 แคนดงพิทยาคม OK 125 2544
1031422002 ดงพลองพิทยาคม OK 16 2544

สำหรับโรงเรียนที่ มีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข ให้ดำเนินการ ส่งข้อมูล FTP หรือ Email มาที่ Suriyan.k@gmail.com ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 น.
*** ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ GPA ทุกท่านที่ให้ความรวมมือเป็นอย่างดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-841-4925

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

แจ้งทุกโรงเรียน Download โปรแกรมเพื่อใช้ในการส่งข้อมูล 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554

แจ้งทุกโรงเรียน
        หลักสูตร 2544 / หลักสูตร ปวช ขอให้ท่าน Download โปรแกรม Students'44 Version 2.4 Final  เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน เนื่องจาก โปรแกรม GPAxMix 2550 (Version Update 28/03/54) จะไม่สามารถหลอมรวมข้อมูลที่ส่งจาก Version อื่นได้
        หลักสูตร 2551 ขอให้ท่าน Download โปรแกรม Students'2551 Version 1.1 Final  (Version Update 28/03/54) เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน

       Downloads
                 โปรแกรม Student2544 Version 2.4 Final
                 โปรแกรม GPAxMix2550
                 โปรแกรม Student2551 Version 1.1 Final
                 ขั้นตอนการส่งข้อมูล

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน หลักสูตร 2544

ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน หลักสูตร 2544

วันที่ 28/03/2555  เวลา 20.30 น.
       1. โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       2.  โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม ไฟล์ไม่สามารถอ่านได้ กรุณาส่งใหม่ครับ
       3.  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       4.  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
วันที่ 29/03/2555  เวลา 21.30 น.
       5.  โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม  ไฟล์ไม่สามารถอ่านได้ กรุณาส่งใหม่ครับ
       6.  โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       7.  โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม  ไฟล์ไม่สามารถอ่านได้ กรุณาส่งใหม่ครับ
       8.  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ไม่สามารถอ่านระเบียนข้อมูลได้หลายรายการ กรุณาตรวจสอบและส่งใหม่ครับ
       9.  โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       10.  โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       11.  โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       12.  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       12.  โรงเรียนบ้านบุพิทยาสรรค์  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555