วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

แจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนที่ไปสมัคร Admissions ไม่มีข้อมูล GPA

ด่วนที่สุด นักเรียนที่ไปสมัคร Admissions ไม่มีข้อมูล GPA
    แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ ตรวจรายชื่อนักเรียนที่ไปสมัคร Admissions แล้วไม่พบในฐานข้อมูล GPA
    1.  บุรีรัมย์พิทยาคม

    2.  ภัทรบพิตร
    3.  ประโคนชัยพิทยาคม
    4.  นางรอง
    5.  สตึก

   1. กรณีจบการศึกษา (จบภายในวันที่ 20 เมษายน 2555) ให้โรงเรียนส่งข้อมูล GPA
เป็นแบบ จบไม่พร้อมรุ่น
        - หลักสูตร 44 ส่งด้วยโปรแกรม Students2544 V 2.4 ที่งานทะเบียน > 1.แฟ่มข้อมูล >
          2.ส่งออกข้อมูล > 3.Gpax จบไม่พร้อมรุ่น
        - หลักสูตร 51 ส่งด้วยโปรแกรม Students2551 V 1.1 ที่งานทะเบียน > 1.แฟ้มข้อมูล >
          2.ส่งออกข้อมูล > 1.ข้อมูลผลการเรียน(Gpax) > 3.ครั้งที่ 3 (จบไม่พร้อมรุ่น)
        ***** นำไฟล์ที่ได้มา zip แล้วส่งมาที่ mail : gpax55@gmail.com
               ภายในวันที่ 28 เมษายน 2555 และให้ทำหนังสือยืนยันการจบหลักสูตร


    2. กรณียังไม่จบการศึกษา ให้โรงเรียนตรวจสอบแล้วทำหนังสือราชการยืนยันว่านักเรียน
ยังไม่จบการศึกษา แล้ว Fax มาที่ 0-2628-5089>>>ข้อมูลรายชื่อนักเรียนตรวจสอบ 
>>> ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือราชการ 

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

การตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2544

การตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน หลักสูตร 2551 (Update 4/4/2555 เวลา 12.00 น.)
          การตรวจสอบข้อมูล GPA  6 ภาคเรียน หลักสูตร 2544 หลักสูตร 2551 ในระดับ สพม. ในเบื้องต้นข้อมูลทุกโรงเรียนดี ขั้นตอนต่อไปรอตรวจสอบจาก ศูนย์ GPA  สพฐ.
          ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ GPA ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลและแก้ไขข้อมูลอย่างทันท่วงที ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้ตามกำหนดเวลา
         

                                                                                                        งาน GPA สพม.32