วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรม Student2551 V1B8

  โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน(Students2551) เป็นโปรแกรมสำหรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
โปรแกรม Students2551 V.1 Beta 8 รายการปรับปรุง                          
1. ใช้สำหรับส่ง GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน-2551 โรงเรียนส่ง เขตพื้นที่ฯ วันที่ 17 ต.ค. 2554
2. รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ http://amporn.wikispaces.com/
Downloads Students2551V1B8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น