วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554

ตามแผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2554 กำหนดให้โรงเรียนทำการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554 จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ GPA ทุกโรงเรียน ดำเนินการ
    1. ตรวจสอบแก้ไขแล้วส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษาทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554
    2. ตรวจสอบแก้ไขแล้วส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2554 (สำหรับโรงเรียนที่มีปัญหา)
    3. ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554
    4. เจ้าหน้าที่ GPA ของโรงเรียนนำฐานข้อมูล BasicSchool เข้าประชุมพร้อมกันใน
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เวลา 08.30-16.30 น. (เพื่อให้ภาระงานเสร็จสิ้นตามกำหนดโปรดให้เจ้าหน้าที่มาตรงตามเวลา)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น