วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กำหนดโรงเรียนส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.32
      ให้โรงเรียน ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 ที่ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.32
เอกสารประกอบการประชุม GPA 5 ภาคเรียน 2554


การส่งข้อมูล GPA ปีการศึกษา 2554 ช่วงการเปลี่ยนถ่ายหลักสูตร 2544 ไปสู่หลักสูตร 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สพฐ.
********************************************

1. หลักสูตรในโรงเรียน จำแนกผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. โรงเรียนส่งข้อมูล GPA ตามที่นักเรียนจบหลักสูตรไหน ให้ส่งหลักสูตรนั้น
1.โรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 นักเรียนชั้น ม.6 จบหลักสูตร 2551 ให้ส่งด้วย Students’2551
1.2 นักเรียนชั้น ม.6 จบหลักสูตร 2544 ซึ่งตกค้างจากปีการศึกษา 2553 ให้ส่งด้วย Students’2544 (เริ่มเรียนหลักสูตร 2544 ให้จบหลักสูตร 2544 เอกสารการศึกษาทุกอย่างเป็นหลักสูตร 2544)

*** ถ้านักเรียนมีจบหลักสูตร2544 โรงเรียนจะต้องส่ง GPA ทั้ง 2 หลักสูตร ***
*** ส่ง CD 2 แผ่น คือ 1.หลักสูตร 2544 CD 1 แผ่น 2.หลักสูตร 2551 CD 1 แผ่น***

2. โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้ส่งด้วย Students’2544
3. โรงเรียนที่เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ส่งด้วย Students’2544

*** ถ้าโรงเรียนเข้าข่ายตามข้อ 1 และเปิด ปวช. จะต้อง 3 หลักสูตร ส่ง CD 3 แผ่น ***

3. การหลอมรวม ตรวจสอบ ด้วยโปรแกรม GpaxMix2550 และ GpaxMix2551
1. หลักสูตร 2551 หลอมรวม ตรวจสอบด้วย GpaxMix2551
2. หลักสูตร 2544 หลอมรวม ตรวจสอบด้วย GpaxMix2550
3. หลักสูตร ปวช หลอมรวม ตรวจสอบด้วย GpaxMix2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น