วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผลการหลอมข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2557 สพม.32

ผลการหลอมข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2557 สพม.32
21/11/57 ณ เวลา 13.00 น


รายการข้อมูลผิดพลาด ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขและส่งข้อมูลใหม่ด่วนครับ

รายการผิดพลาด/ซ้ำ ข้อมูลนักเรียน http://krasang.ac.th/gpax/dupstud21112557.pdf
รายการผิดพลาด/ซ้ำ ข้อมูลครู http://krasang.ac.th/gpax/dupteac21112557.pdf


=================================================================================
ผลการหลอมข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2557 สพม.32
18/11/57 ณ เวลา 16.00 น


รายการข้อมูลผิดพลาด ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขและส่งข้อมูลใหม่ด่วนครับ

รายการผิดพลาด/ซ้ำ ข้อมูลนักเรียน http://krasang.ac.th/gpax/dupstud18112557.pdf
รายการผิดพลาด/ซ้ำ ข้อมูลครู http://krasang.ac.th/gpax/dupteac18112557.pdf

สำหรับโรงเรียนต่อไปนี้ให้ส่งข้อมูลใหม่ด่วน
1. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
2. สะแกพิทยาคม
3. อุดมอักษรพิทยาคม
4. ดงพลองพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แจ้งกำหนดการหลอมข้อมูล 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

แจ้งเจ้าหน้าที่ gpa สพม 32
       กำหนดการหลอมข้อมูล gpa 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 (หนังสือแจ้งโรงเรียนจะออกจาก สพม. วันจันทร์ ครับ)
ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อมูลนักเรียนระดับชั้นม. 6 ให้เป็นปัจจุบัน เกรด 5 ภาคเรียน
2. ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดในการส่งออก
3. ตรวจสอบความถูกต้องด้วยโปรแกรม gpamix51

โหลดโปรแกรมตามลิ้งค์ด้านล่าง

ftp://gpa@krasang.ac.th:gpa@ftp.krasang.ac.th

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลการหลอม 13/07/57 ณ เวลา 11.40 น

ผลการหลอม 13/07/57 ณ เวลา 11.40 น
ตรวจสอบเลยนะครับ
ข้อมูลนักเรียน http://krasang.ac.th/gpax/dupstud130757@1140.pdf
ข้อมูลครู http://krasang.ac.th/gpax/dupstud130757@1140.pdf

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2557

แจ้งเจ้าหน้าที่ GPA ทุกโรงเรียน
ตอนนี้ได้หลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2557 แล้ว (โปรแกรม SchoolMix2557 ได้มาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557) หลายโรงเรียนมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข รายละเอียดตามลิ้ง ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 57
เขตพื้นที่จะต้องนำข้อมูลเข้าประชุมที่พัทยา ในวันที่ 14-16 สิงหาคม

Error ข้อมูลครู http://krasang.ac.th/gpax/dupteac1-2557.pdf
Error ข้อมูลนักเรียน http://krasang.ac.th/gpax/dupstud1-2557.pdf

ตรวจสอบ.
1. เลขประขาชนถูกต้องหรือไม่
2. กรณีซ้ำ
2.1 ซ้ำในโรงเรียน ตรวจสอบเลขประชาชนถูกต้องหรือไม่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กซ้ำชั้น ให้ตัดออกคงเหลือ 1 รายการ
2.2 ซ้ำกับโรงเรียนอื่น ตรวจสอบตัวตนอยู่กับเราหรือไม่ ถ้าไม่อยู่ให้ตัดออก
3. ส่งออกไฟล์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี 2557 ใหม่ (ตรวจสอบวันทีาเครื่องให้เป็นปัจจุบัน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ GPA (การหลอมรวมขอมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2556)

           การหลอมรวมขอมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2556 ได้ดำเนินการหลอมรวมข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการชนกันในเขตพื้นที่การศึกษา ขณะนี้ดำเนินการส่งข้อมูลไปที่ ศูนย์ GPA สพฐแล้วครับ
           ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ไำด้ร่วมจัดทำข้อมูล แม้ต้องส่งหลายครั้ง :)

                                                                                                             GPA สพม.32

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2556

  แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2556 ภายในวันที่ 15 พย 56
นำส่งด้วยแผ่น CD หรือ DVD ทางเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น

Downloads ขั้นตอนการส่งข้อมูล

ผลการหลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ข้อมูล ณ 20 พ.ย. 56  เวลา 10.30 น.
Download รายการข้อผิดพลาด :  ข้อผิดพลาดครู ข้อผิดพลาดนักเรียน
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ส่ง
ผลการหลอมรวม
ครู
นักเรียน
1
1031101001
บุรีรัมย์พิทยาคม
/
OK
OK
2
1031101002
ภัทรบพิตร
/
OK
OK
3
1031101003
บัวหลวงวิทยาคม
/
OK
OK
4
1031101004
พระครูพิทยาคม
/
OK
เช็คซ้ำ
5
1031101005
สองห้องพิทยาคม 
/
เลขประชาชนผิด
OK
6
1031101006
กนกศิลป์พิทยาคม 
/
OK
OK
7
1031101007
สวายจีกพิทยาคม
/
OK
OK
8
1031101008
หนองตาดพิทยาคม
/
ครู OK นักเรียน OK
9
1031101009
กลันทาพิทยาคม
/
OK
OK
10
1031110001
ธารทองพิทยาคม
/
OK
เลขประชาชนซ้ำ
11
1031110002
ลำปลายมาศ
/
OK
OK
12
1031110003
ตลาดโพธิ์พิทยาคม
/
ครู OK นักเรียน OK
13
1031110004
จตุราษฎร์พิทยาคม
/
OK
OK
14
1031110005
เมืองแฝกพิทยาคม
/
OK
OK
15
1031110006
ทะเมนชัยพิทยาคม
/
OK
OK
16
1031118001
ชำนิพิทยาคม
/
OK
OK
17
1031121001
รมย์บุรีพิทยาคม
/
OK
เลขประชาชนผิด
18
1031203001
กระสังพิทยาคม
/
OK
OK
19
1031203002
ลำดวนพิทยาคม
/
OK
OK
20
1031203003
สูงเนินพิทยาคม
/
OK
OK
21
1031203004
ชุมแสงพิทยาคม
/
OK
OK
22
1031207001
ประโคนชัยพิทยาคม
/
OK
OK
23
1031207002
บ้านบุวิทยาสรรค์
/
OK
OK
24
1031207003
ไพศาลพิทยาคม
/
OK
เลขประชาชนซ้ำ
25
1031207004
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
/
OK
เลขประชาชนผิด/ซ้ำ
26
1031207005
แสลงโทนพิทยาคม
/
OK
OK
27
1031208001
บ้านกรวดวิทยาคาร
/
OK
28
1031208002
โนนเจริญพิทยาคม
/
OK
OK
29
1031215001
พลับพลาชัยพิทยาคม
/
OK
OK
30
1031216001
ห้วยราชพิทยาคม
/
OK
OK
31
1031304001
นางรอง
/
เลขประชาชนซ้ำ
เลขประชาชนผิด/ซ้ำ
32
1031304002
สิงหวิทยาคม
/
OK
OK
33
1031304003
นางรองพิทยาคม
/
OK
OK
34
1031304004
ทุ่งแสงทองพิทยาคม
/
OK
OK
35
1031304005
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
/
OK
OK
36
1031304006
เหลืองพนาวิทยาคม
/
OK
OK
37
1031304007
ถนนหักพิทยาคม
/
OK
OK
38
1031304008
ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
/
OK
OK
39
1031305001
หนองกี่พิทยาคม
/
ผอ. ซ้ำ (ยืนยัน) นักเรียนซ้ำ (ยืนยัน)
40
1031305002
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
/
OK
OK
41
1031306001
ละหานทรายรัชดาภิเษก
/
OK
เลขประชาชนผิด/ซ้ำ
42
1031306002
ร่วมจิตต์วิทยา
/
OK
OK
43
1031306003
ละหานทรายวิทยา 
/
OK  (ยืนยัน)
44
1031306004
ตาจงพิทยาสรรค์
/
OK  (ยืนยัน)
45
1031312001
ไทยเจริญวิทยา
/
OK
OK
46
1031312002
ปะคำพิทยาคม
/
OK
OK
47
1031314001
หนองหงส์พิทยาคม
/
OK
OK
48
1031314002
ห้วยหินพิทยาคม
/
OK
OK
49
1031317001
โนนสุวรรณพิทยาคม
/
OK
OK
50
1031317002
สามัคคีพิทยาคม
/
OK
OK
51
1031320001
ร่มเกล้า
/
OK
OK
52
1031323001
พนมรุ้ง
/
OK
ซ้ำ (ยืนยัน)
53
1031402001
คูเมืองวิทยาคม
/
OK
OK
54
1031402002
ตูมใหญ่วิทยา
/
OK
OK
55
1031402003
มัธยมพรสำราญ
/
OK
OK
56
1031409001
พุทไธสง
/
OK
OK
57
1031411001
สตึก
/
OK
OK
58
1031411002
เมืองแกพิทยาคม
/
เลขประชาชนผิด
เลขประชาชนผิด/ซ้ำ
59
1031411003
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
/
OK
OK
60
1031411004
สะแกพิทยาคม
/
OK
เลขประชาชนซ้ำ
61
1031411005
ร่อนทองพิทยาคม 
/
OK
OK
62
1031411006
สมเสม็ดวิทยา
/
OK
OK
63
1031413001
นาโพธิ์พิทยาคม
/
OK
OK
64
1031413002
อุดมอักษรพิทยาคม
/
OK
OK
65
1031419001
กู่สวนแตงพิทยาคม
/
OK
OK
66
1031422001
แคนดงพิทยาคม
/
OK
ซ้ำ (ยืนยัน)
67
1031422002
ดงพลองพิทยาคม 
/
OK
ซ้ำ (ยืนยัน)